ชื้อขายรถ Isuzu Mu-7 มือสอง กว่า 100 ประกาศขายรถทั่วประเทศไทย

ยานยนต์

การศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี A STUDY OF AUTONOMOUS UNIVERSITY POLICY FORMULATION PROCESS OF CHULALONGKORN UNIVERSITY AND KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI. นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียกโดยใช้ทฤษฎีเกมความร่วมมือ FAIR TRUNK RESERVATION POLICY IN CALL ADMISSION CONTROL USING COOPERATIVE GAME THEORY. การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพสำหรับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต THE FACILITY MANAGEMENT FOR RAJABHAT INSTITUTE SUAN DUSIT. ปัจจัยทางเศรษฐสังคมที่มีผลกระทบต่อความพร้อมที่จะจ่ายซื้อค่าบริการการตรวจเชื้อเอชไอวีและการรับคำปรึกษาบำบัดโรคเอดส์โดยสมัครใจในเมืองไทบินห์ ประเทศเวียดนาม SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS AFFECTING PEOPLE’S WILLINGNESS TO PAY FOR HIV/AIDS COUNSELLING-TESTING SERVICE IN THAIBINH CITY, VIETNAM.

การคัดกรองสารยับยั้ง 3-ไฮดรอกซี-3-เมทิลกลูทาริลโคเอนไซม์เอ รีดักเทสจากพืชสมุนไพร SCREENING OF 3-HYDROXY-3-METHYLGLUTARYL CoA REDUCTASE INHIBITOR FROMMEDICINAL PLANTS. กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินผ่านช่องทางราคาสินทรัพย์ MONETARY POLICY TRANSMISSION THROUGH ASSET PRICE CHANNEL. ▪ กกต.กทม.เคาะแบ่ง 33 เขต รับฟังความเห็นก่อนชง three รูปแบบเสนอกกต. ▪ กกต.ทำคลิปสาธิตเลือกตั้งนำไปติวเข้มกปน.วิทยากร ตามแนวคิด “เลือกตั้งของปชช. © 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved. ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณตลาดปากคลองตลาด KNOWLEDGE AND PRACTICE OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN ENTREPRENEURS AT PAK KLONG TALAD MARKET.

รถมือสอง อ้อมusedcarคลอง2ธัญบุรี

การศึกษาอุบัติการณ์อันตรายจากการปฏิบัติงานในหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร A STUDY OF INCIDENCE OF WORK RELATED HAZARDS IN EMERGENCY UNITS, GOVERNMENTAL HOSPITALS, BANGKOK METROPOLIS. ผลของการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดแผนไทยต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม THE EFFECT OF SYMPTOM MANAGEMENT COMBINED WITH THAI TRADITIONAL MASSAGE ON FATIGUE IN END STAGE RENAL FAILURE PATIENTS RECEIVING HEMODIALYSIS. ประสิทธิผลของการสื่อสารในหลักสูตร “ทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน” ของโครงการไลออนส์ เควสต์ EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION IN THE LIONS-QUEST PROJECT “SKILLS FOR ADOLESCENCE”. การควบคุมการตอบรับการเรียกในโครงข่ายเซลลูลาร์โดยการใช้ค่าสถิติจากแบบจำลองสภาพเคลื่อนที่ของผู้ใช้ CALL ADMISSION CONTROL IN CELLULAR NETWORK USING STATISTICS FROM USER MOBILITY MODEL. การศึกษาวิธีการจัดเส้นทางใหม่ร่วมกับการเลือกทางแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายที่ให้บริการหลายประเภท STUDY OF REROUTING STRATEGIES FOR DYNAMIC ALTERNATIVE ROUTING IN MULTIPLE – SERVICE NETWORKS. การวิเคราะห์เชิงนโยบายการก่อรูปและกระบวนการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์สำหรับวางแผนโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ DEVELOPMENT OF SIMULATION MODELS FOR DRAINAGE TUNNELING PROJECT PLANNING. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร BANGKOK RESIDENTS’ KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOR ON FOOD CONSUMPTION FOR GOOD HEALTH. การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว A PROPOSED WEB-BASED INSTRUCTIONAL MANAGEMENT MODEL FOR HOMESCHOOLING. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมกับความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้หญิงอาชีพบริการ RELATIONSHIPS BETWEEN ATTITUDES, SUBJECTIVE NORMS, PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL, AND INTENTION TO QUIT SMOKING OF WOMEN SERVICE WORKERS. การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการ เอที ไบโอพาวเวอร์ THE DEVELOPMENT OF PRODUCT DATA MANAGEMENT’S SEARCH SYSTEM FOR THE AT BIOPOWER PROJECT. ผลกระทบของนโยบายการให้ลำดับความสำคัญภายในต่อประสิทธิภาพการจัดลำดับงานบนกริด และอัลกอริทึมการจัดลำดับงานแบบปรับตัวได้บนกริด THE IMPACT OF LOCAL PRIORITY POLICIES ON GRID SCHEDULING PERFORMANCE AND AN ADAPTIVE POLICY-BASED GRID SCHEDULING ALGORITHM.

ตัวแบบจำลองความต้องการบริการโลจิสติกส์ MODEL OF LOGISTICS SERVICE REQUIREMENT. ผลกระทบของความไม่แน่นอนของโหลดที่มีต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตกำลังไฟฟ้า IMPACT OF LOAD UNCERTAINTY ON GENERATION SYSTEM RELIABILITY. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายอ้อยและน้ำตาลหลังจากพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.

การพัฒนาแบบบันทึกการวางแผนจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อเนื่อง งานผู้ป่วยในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ THE DEVELOPMENT OF IN-PATIENT DISCHARGE PLANNING AND REFERRAL FOR CONTINUING CARE FORM ATKANTHARALAK HOSPITAL, SRISAKET. การปรับปรุงตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรอุดมศึกษา; หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IMPROVEMENT OF INDICATORS FOR QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION PROGRAM ENGINEERING PROGRAM, CHULALONGKORN UNIVERSITY. การศึกษาสภาพและปัญหาของโรงเรียนแรกเริ่มนำร่องในโครงการนำร่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน A STUDY OF STATE AND PROBLEMS OF THE FIRST PILOT SCHOOL IN THE SCHOOL – BASED MANAGEMENT PILOT PROJECT. กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิส BPEL-ORCHESTRATED FRAMEWORK FOR GRID SERVICES.

การนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนในการเรียนการสอนบนเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น A PROPOSED MODEL OF ACTIVITIES MANAGEMENT IN VIRTUAL FIELD TRIP WEB-BASED INSTRUCTION ON SOCIAL STUDIES, RELIGION AND CULTURE FOR LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS. หัวหน้างานผลิต (สำนักงานใหญ่ จ.นครปฐม) ประสานงานและวางแผนกลยุทธ์การผลิต วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสีย วางแผนการใช้เครื่องจักร ทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ และพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดตารางการผลิต ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการ กระบวนการผลิต แก้ไ… การพัฒนาโปรแกรมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 A DEVELOPMENT OF A PROGRAM TO PROMOTE AN ENERGY SAVING MIND THROUGH SERVICE LEARNING CONCEPT FOR PRATHOM SUKSA SIX STUDENTS.

การเปรียบเทียบผลการรักษารอยโรคไลเคนพลานัสในช่องปากระหว่างยาฟลูโอซิโนโลนอะเซทโทไนด์ zero.1% กับยาผสมระหว่างยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ zero.1% และโคลไทรมาโซล 1% EFFICACY OF zero.1% FLUOCINOLONE ACETONIDE COMPARED WITH COMBINATIONOF zero.1% FLUOCINOLONE ACETONIDE AND 1% CLOTRIMAZOLE IN THE TREATMENTOF ORAL LICHEN PLANUS . ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการบริการของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ CONSUMER SATISFACTION TOWARD SERVICE QUALITY OF MODERN RETAIL STORE. ผลของโปรแกรมการระลึกถึงความหลังต่อภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา THE EFFECT OF REMINISCENCE ON DEPRESSION AND LIFE SATIFACTION AMONG THE ELDERLY IN NURSING HOME. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา JOB SATISFACTION AND ORGANIZATION COMMITMENT OF BURAPHA UNIVERSITY PERSONNEL.

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์เมลามีนโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR PRODUCTION PLANNING IN MELAMINE WARE INDUSTRY BY WEB TECHNOLOGY. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา แควหวาย (จ.เชียงราย) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 1 วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 2 ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท four ติดตามเร่งรัดห… ▪ ปาฐกถา “ชีวิตคือการวิจัย และ คิดนอกกรอบ” โดย ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน วว.

การตัดสินใจด้านทรัพยากรในโครงการซอฟต์แวร์โดยใช้แบบจำลองเชิงความเสี่ยง RESOURCE DECISIONS IN SOFTWARE PROJECT USING RISK-BASED MODELS. การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บโดยใช้เอสวีจี DEVELOPMENT OF WEB BASED GIS GENERATING SOFTWARE USING SVG. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น RELATIONSHIPS BETWEEN SELECTED FACTORS AND STRESS MANAGEMENT BEHAVIOR OF LOWER SECONDARY STUDENTS. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถานทดสอบแบบกลางแจ้งเพื่อการทดสอบความสามารถปรากฎร่วมกันได้เชิงแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น A STUDY OF APPROACHES FOR SETTING UP AN OPEN AREA TEST SITE FOR PRE-COMPLIANCE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY TEST. ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล AN ONTOLOGY – BASED BEHAVIORAL SEMANTICS FOR WSDL.

การออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ของกระบวนการไฮโดรดีอัคคิเลชันที่มี แบบแผนบูรณาการของพลังงาน DESIGN OF PLANT WIDE CONTROL STRUCTURE OF HDA PROCESS WITH ENERGY INTEGRATION SCHEMES. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์กลางและโครงข่ายเพื่อการส่งออกดอกกล้วยไม้สดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง THE POSSIBILITY OF DEVELOPING ORCHID EXPORT SERVICE CENTERS AND NETWORKS IN BANGKOK AND PROVINCES NEARBY. การรับรู้กิจกรรมการบริการและความพึงพอใจในบริการของผู้ใช้บริการที่สถานบริการสุขภาพระดับต้นในจังหวัดอุทัยธานี CLIENT’S PERCEPTION AND SATISFACTION OF PRIMARY HEALTH CARE SERVICE IN UTHAI-THANI. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลต่อความพึงพอใจ ของพยาบาลประจำการและผู้ตรวจการพยาบาลเวรนอกเวลาราชการ THE EFFECT OF UTILIZING NURSING PROGRAM ON NURSES AND SUPERVISORS’ SATISFACTION. Sales Area (ภาคกลาง) ดูแล display สินค้าทั้งในส่วนหน้าร้านของ retail & modern trade ของเอปสัน ในภาคนั้นๆ ให้ได้ตามมาตรฐานที่เอปสันกำหนดไว้ สร้าง connection กับ manager ในแต่ละร้านค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและจัดแสดงสินค้า ดูแลสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับ gross sales ต่…

กระบวนการกลายเป็นสินค้าของพิธีกรรมงานศพ COMMODITIZATION OF FUNERAL SERVICES. ประสบการณ์การจัดการความเครียดจากการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย EXPERIENCE OF WORK STRESS MANAGEMENT OF HEAD NURSES. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ บริษัท ดำเนินงานก่อสร้างขนาดเล็ก ที่จัดตั้งใหม่ FACTORS EFFECTING MANAGEMENT FOR NEW ESTABLISHED SMALL CONSTRUCTION FIRMS. ความหมายเชิงสัญญะของการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผู้หญิงทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล SYMBOLIC MEANING OF ALCOHOL BEVERAGE CONSUMPTION OF WORKING WOMEN IN BANGKOK METROPOLIS. การประยุกต์ใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้มในระบบเชื้อเพลิงคู่กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบจุดระเบิดด้วยหัวเทียน THE APLLICATION OF LPG/CNG BI-FUEL IN AN SI ENGINE.

รถมือสอง อ้อมusedcarคลอง2ธัญบุรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ประจำพื้นที่นครปฐม รายละเอียดงาน ● นำเสนอบริการสินเชื่อ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ ● รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท ● ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลของลูกค้าที่มาขอบริการ จัดทำสัญญา ● ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่าง… พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จ.นครปฐม (สามพราน) ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท qdvp3 ศึกษาการใช้งานเครื่อง pill ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน ปริมาณ ขณะเข้าเยี่ยมร้านลูกค้า จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า สร้างคว… การศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาโปรแกรม วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มสถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ The Study Factors of Students Satisfaction about Learning Process in Computer Education Program in Southern Rajabhat Institutes. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา การพิมพ์ในประเทศไทย A Study of Students Satisfaction toward Teaching and Learning Process of Printing Program in Thailand.

ระบบจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บแบบฝังตัว EMBEDDED WEB-BASED NETWORK MANAGER SYSTEM. ด่าน“ท่าปิง”หลังปิดมา 5 ปี ร่นเวลา“เชียงตุง-เมืองลา” จาก 1 วันเหลือ 2 ชม. ▪ สถาบันโรคผิวหนังขยายวันฉีดวัคซีนโควิดถึงวันเสาร์ ตลอดเดือน ม.ค.

การใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกันของสมาชิกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค THE USE OF RECIPROCAL BORROWING SERVICE OF LIBRARY MEMBERS IN PROVINCIAL UNIVERSITY LIBRARYNETWORK . การแสดงออกของทูเมอร์เนคโครซิสแฟกเตอร์-แอลฟาในไลเคนพลานัสในช่องปาก EXPRESSION OF TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA IN ORAL LICHEN PLANUS. หลักกฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ LEGAL PRINCIPLES RELATING TO TRUSTMARK SERVICE PROVIDER IN ELECTRONIC COMMERCE. ▪ เสี่ยหนู ขับตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เปิดตัว พุทธิพงษ์ นำทัพสู้ศึกเลือกตั้งพื้นที่ กทม. การวางแผนและควบคุมชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน AIRCRAFT SPARE PARTS INVENTORY CONTROL. การกำจัดโครเมียมโดยวิธีการใช้พืชและการดูดซับทางชีวภาพ CHROMIUM REMOVAL BY PHYTOREMEDIATION AND BIOSORPTION.

▪ แนะข้อปฏิบัติ สังคมจะดีขึ้นจากตัวเรา ไม่เกี่ยว “ปฏิรูปสถาบันฯ” แฉ “ซื้อ-ขาย” ตำแหน่งบิ๊ก ขรก. ▪ หมอธีระ เผยผลวิจัยเยอรมันยันวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น ลดเสี่ยงป่วยหนักนอน รพ. รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียในเขตกรุงเทพมหานคร THE OPTIMUM FEE MODEL FOR WASTEWATER MANAGEMENT IN BANGKOK METROPOLITAN AREA. ลักษณะและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในจังหวัดระยอง THE EFFECTS OF CHARACTERISTIC AND FACTOR ON MENTAL HEALTH COUNSELING CLINIC SERVICE IN RAYONGPROVINCE.

การศึกษาปรัชญาตะวันออกซึ่งเป็นแบบจำลองในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน EASTERN PHILOSOPHY OF ECOTOURISM MANAGEMENT MODEL IN MAE HONG SON PROVINCE, THAILAND. พัฒนาการของนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร AN EVOLUTION OF HOUSING SETTLEMENT POLICIES IN KLONG TOEY COMMUNITIES, BANGKOK. ศักยภาพของชุมชนเทพประทานในการจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน TAP PRA TAN HOUSING COMMUNITY MANAGEMENT CAPACITY FOR SUSTAINABLE HOUSING DEVELOPMENT.

ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความเป็นอิสระในการปฎิบัติการพยาบาลและความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก EFFECTS OF THE PRIMARY NURSINH MODEL ON NURSING AUTONOMY AND JOB SATISFACTION OF PROFESSIONAL NURSES ON INTENSIVE CARE UNIT, EASTERN REGION HOSPITALS. ผู้จัดการ สาขา สามพราน (จ.นครปฐม) ผู้จัดการ บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ในระเบียบของบริษัทตามนโยบาย ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานในสาขา จัดทำร… ผลของโปรแกรมการบริหารความเสี่ยง ต่ออุบัติการณ์พลัดตกหกล้มของผู้ป่วยศัลยกรรม และความพึงพอใจของพยาบาลประจำการ EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PROGRAM ON INCIDENCE OF FALLS IN SURGICAL PATIENTS AND NURSES’ SATISFACTION.

2542 AN ANALYSIS OF POLICY FORMATION AND LEGISLATIVE PROCESS OF THE NATIONAL EDUCATION ACT B.E.2542. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชนและสื่อบุคคลเพื่อให้บริการไปรษณีย์เชิงธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด WAYS TO DEVELOP MASS MEDIA AND PERSONAL MEDIA STRATEGIES FOR PROVIDING BUSINESS POSTAL SERVICE OF THAILAND POST CO., LTD. ลักษณะพฤติกรรมและรสนิยมการบริโภคข่าวสารของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION CONSUMPTION BEHAVIOR AND TASTE STYLING AMONG BANGKOK STUDENTS IN INFORMAT-TECHNOLOGY AGE. กระบวนการประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรของเครือข่ายลดอุบัติเหตุ PUBLIC RELATIONS CAMPAIGN PROCESS FOR ROAD ACCIDENT REDUCTION PROJECT OF NO ACCIDENT NETWORK. ความคาดหวังและการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพบริการวิสัญญีของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ EXPECTATION AND PERCEPTION OF ANESTHETIC SERVICE QUALITY OF PATIENTS AT THAMMASAT UNIVERSITYHOSPITAL.

การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อคุณภาพบริการการพยาบาล โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ AN ANALYSIS OF A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL ON NURSING SERVICE QUALITY, ACCREDITED HOSPITALS. ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการผ่าตัดที่ได้รับเคมีบำบัด THE EFFECT OF SYMPTOM MANAGEMENT WITH AROMATHERAPY MASSAGE PROGRAM ON FATIGUE IN BREAST CANCER PATIENTS AFTER MASTECTOMY UNDERGOING CHEMOTHERAPY. นโยบายการบริหารรายการ และหลักการคัดเลือกละครเอเชี่ยนซีรี่ส์ของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ชมแฟนคลับ PROGRAM MANAGEMENT POLICY AND ASIAN SERIES DRAMA SELECTIVITY OF ITV CHANNEL AND FAN CLUB REACTION. การวิเคราะห์ตัวแบบการอธิบายความเจ็บป่วยและทางเลือกในการรักษาภายใต้บริบทของความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการ ANALYSIS OF EXPLANATORY MODELS AND THERAPEUTIC CHOICES UNDER PATIENT-PROVIDER POWER RELATION CONTEXT. การศึกษาการใช้และความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลควบคุมและติดตามหนี้ THE STUDY OF USE AND USER’S SATISFACTION OF ASSET MANAGEMENT SYSTEM.

การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะด้านทัศนศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยการใช้ภูมิปัญญาไทย A STUDY OF INSTRUCTIONAL MANAGEMENT GUIDELINES IN VISUAL ARTS LEARNING STRAND OF PRATHOM SUKSA FOUR TO SIX BY USING THAI WISDOM. การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการสร้างแบบตัดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม AN APPLICATION OF THE EXPERT SYSTEM FOR THE PATTERN MAKING PROCESS OF THE GARMENT INDUSTRY. การออกแบบโครงสร้างควบคุมสำหรับกระบวนการไฮโดรดีอัลคีลเลชันที่พลังงานเบ็ดเสร็จ DESIGN OF CONTROL STRUCTURE FOR ENERGY-INTEGRATED HYDRODEALKYLATION PROCESS. พนักงานจัดวางเส้นทาง / Route Planner กรุงเทพ และปริมณฑล ตรวจสอบสถานะการจองรถรับสินค้า เพื่อสรุปและกดส่งงานให้กับพนักงานขับรถรับสินค้าผ่านทางระบบ ติดตาม และประเมินสถานการณ์ในการเข้ารับสินค้าของพนักงานขับรถ ติดต่อรถเพิ่มในกรณีที่ต้องการใช้รถเข้ารับสินค้าเพิ่มเติม ประสานงานกับพนักงานขับรถรับสินค้า เพื่ออำนวย… เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา บางเลน (จ.นครปฐม) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 1 วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 2 ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท 4 ติดตามเร่งรัดห…

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร FACTORS AFFECTING FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR AMONG SIXTH-GRADE STUDENTS, BANGKOK METROPOLITANSCHOOLS. การบริหารการใช้ยาเคมีบำบัด ในโรงพยาบาลรัฐระดับทุติยภูมิและตติยภูมิและโรงพยาบาลเอกชนขนาดหนึ่งร้อยเตียงขึ้นไปในประเทศไทย พ.ศ. 2548 CYTOTOXIC DRUGS MANAGEMENT IN PUBLIC HOSPITALS AND PRIVATE HOSPITALS IN THAILAND, 2005. การบริหารโครงการขยายกำลังการผลิตยางรถยนต์คุณภาพสูง กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางรถยนต์ PROJECT MANAGEMENT FOR PCTIRE PRODUCTION CAPACITY EXPANSION. การจัดการการเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้างโดยข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้ว่าจ้าง INFORMATION-ORIENTED EMPLOYER’S CONSTRUCTION CLAIM MANAGEMENT. การเลือกเส้นทางและตั้งข้อกำหนดการลงทุนร่วมกันระหว่าง รัฐบาลและเอกชน ของรถโดยสารประจำทางในเขตตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ CHIANG MAI CITY BUS ROUTE SELECTION AND POLICY DEVELOPMENT FOR CO-INVESTMENT BETWEEN GOVERNMENT AND PRIVATE INVESTORS.

การบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของสถานประกอบการในประเทศไทย MANAGEMENT OF CHEMICAL SAFETY DATA AT WORKPLACES IN THAILAND. การจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย EARNINGS MANAGEMENT OF INITIAL PUBLIC OFFERING COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการเปิดเผยความเสี่ยง กับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE RELATIONSHIP BETWEEN RISK DISCLOSURE QUALITY AND FINANCIAL PERFORMANCE OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND.

บทบาทการให้บริการทางเศรษฐกิจและสังคมของศูนย์กลางเมืองในอนุภาคการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ECONOMIC AND SOCIAL SERVICES ROLE OF URBAN CENTRE IN PHITSANULOK DEVELOPMENT SUBREGION. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพของการบริการและความภักดีต่อการบริการ RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEIVED SERVICE QUALITY AND SERVICE LOYALTY. ▪ ลีโอ เบอร์เนทท์ ปล่อยโฆษณาสุดแหวก ชวนทุกคนปรับพฤติกรรมการทานอาหาร ลดเค็ม ลดโรค กับ สสส. เอช แอล เอ คลาส วัน แอนติบอดี้ ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก HLA CLASS I ANTIBODIES IN BONE MARROW TRANSPLANT PATIENTS. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานทางการเงินและรายการคงค้างของกิจการ THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCES AND ACCOUNTING ACCRUALS.

การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งยานพาหนะแบบอัตโนมัตโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอและเทคโนโลยีเอจีพีเอส DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC VEHICLE LOCATION SYSTEM USING A CDMA-BASED MOBILE PHONE AND A-GPS TECHNOLOGY. การจัดการท่องเที่ยวบริเวณแนวปะการัง โดยใช้คู่มือให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ร่วมกับทางเชือก CORAL REEF TOURISM MANAGEMENT VIA KNOWLEDGE AND CONSCIOUS HANDBOOK WITH ROPE TRAIL. การปรับปรุงผังโรงงานของโรงงานประกอบวัสดุเหล็ก PLANT DESIGN FOR THE STEEL FABRICATION FACTORY.

การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปด้านการจัดการงานบำรุงรักษาในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง A STUDY ON IMPLEMENTATION PROBLEMS OF MAINTENANCE MANAGEMENT COMPUTER SOFTWARE IN TUNA FACTORY. การจัดการศูนย์บ้านพักราชการกระทรวงการคลัง กรณีศึกษาศูนย์บ้านพัก จังหวัดกาญจนบุรี MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF FINANCE PERSONNEL HOUSING WELFARE. การประเมินโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี EVALUATION OF ANTINARCOTIC CAMPAIGN PROJECT IN SCHOOLS OF LAEMCHABANG MUNICIPALITY , CHONBURI PROVINCE. ▪ “โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “RHINO” คว้า “บัวขาว บัญชาเมฆ” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนแรก ตอกย้ำความเป็นตำนานของผ้าเทปไทย เดินหน้าขยายธุรกิจ ตั้งเป้าส่งออก ตปท. การออกแบบ สร้างและประเมินฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต DESIGN, CONSTRUCTION AND EVALUATION OF ELECTRONIC JOURNAL DATABASE FOR RETRIEVAL VIA THE INTERNET. การพัฒนา web-based utility สำหรับการจัดการคลังสารเคมี กรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล THE DEVELOPMENT OF A WEB-BASED APPLICATION FOR CHEMICAL INVENTORY MANAGEMENT .

การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในนิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต STRATEGIC PLANNING FOR VIRTUE DEVELOPMENT IN THAI UNDERGRADUATE STUDENTS. การพัฒนารูปแบบการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบบูรณาการของการบริหารจัดการแพทยศาสตรศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ DEVELOPMENT OF INTEGRATED BENCHMARKING MODEL FOR MEDICAL EDUCATION MANAGEMENT OF PUBLIC MEDICAL SCHOOLS. ผลกรทบของเบ็ดเสร็จเชิงความร้อนต่อสมรรถนะการควบคุมของกระบวนการไฮโดรดีอัลคีลเลชัน EFFECTS OF HEAT INTEGRATION ON CONTROL PERFORMANCE OF HYDRODEALKYLATION PROCESS.

ผลการใช้รูปแบบการมอบหมายงานเป็นทีมพยาบาลต่อความรับผิดชอบในวิชาชีพการพยาบาล และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ THE EFFECTIVENESS OF TEAM NURSING ASSIGNMENT MODEL TO NURSE RESPONSIBILITY AND JOB SATISFACTION OF PROFESSIONAL NURSES AT QUEEN SIRIKIT HOSPITAL. พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT BEHAVIOR OF PEOPLE IN BANGKOK. งานบริการการตรวจตราติดตามปฏิกิริยาระหว่างยา ในแผนเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาลบำรุงราษฎร์ DRUG INTERACTION MONITORING SERVICE IN INPATIENT PHARMACY DEPARTMENT AT BUMRUNGRAD HOSPITAL. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการบริหารในการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย MANAGERIAL INCENTIVE FACTORS ON RECOGNITION OF IMPAIRMENT OF ASSETS OF NON – FINANCIAL LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา A PROPOSED WEB-BASED TRAINING MODEL FOR DEVELOPING TEAM LEARNING SKILLS FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGISTS. ผลของการนำเสนอข่าวความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบด้านความรุนแรงและโอกาสที่จะประสบกับความเสี่ยง ต่อการตัดสินใจของประชาชน EFFECT OF MAGNITUDE FACTOR AND RISK PROBABILITY FACTOR IN RISK REPORTING AND AUDIENCES’ DECISION-MAKING.

การวางผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบุคลากรสาย ง ผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PERSONAL FINANCE PLANNING IN HOUSING FOR CHULALONGKORN UNIVERSITY’S BLUE COLLAR WORKERS. แนวทางการจัดการด้านอาคารสถานที่สำหรับหน่วยตรวจโรคกองทัพบก BUILDING MANAGEMENT FOR ARMY PRIMARY CARE UNITS GUIDELI NES. การเกิดขึ้นและพัฒนาการของวัฒนธรรมกาแฟแบบใหม่ในประเทศไทย THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF NEW COFFEE CULTURE IN THAILAND. การประยุกต์การบริหารวัสดุคงคลังโดยผู้จัดหาในการจัดการบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม APPLICATION OF VENDOR MANAGED INVENTORY TO MANAGE PACKAGING MATERIALS OF WATER PROOF PRODUCTS. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการให้บริการของผู้จัดหา กับ ระดับสินค้าคงคลังของผู้ค้าปลีก RELATIONSHIPS BETWEEN SUPPLIER SERVICE LEVEL AND RETAILER INVENTORY LEVEL. การหาขนาดที่เหมาะสมของโครงถักเหล็กในระนาบแบบไม่เชิงเส้น โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม SIZING OPTIMIZATION OF NONLINEAR PLANAR STEEL TRUSSES USING GENETIC ALGORITHM.

2527 ECONOMIC IMPACT ON THAI SUGAR POLICIES SINCE THE CANE AND SUGAR ACT 1984. ▪ ‘จองชัย’ ยันอยู่พรรคเดิมไม่ทิ้ง ‘บิ๊กป้อม’ ดึงน้องชาย ‘เพิ่มพงศ์ วงศ์ทรายทอง’ ลงสู้ศึกชิงเก้าอี้ส.ส.ชลบุรีเขต 3 พปชร. ▪ เมืองกาญจน์ ฮือฮาอีกแล้ว ข่าวลือสะพัด เสธนิด ควงผู้การจี ซบ พปชร.เขต three และ 4 หลังอกหักจากพรรค พท. ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของหญิงตั้งครรภ์ THE EFFECT OF A SYMPTOM MANAGEMENT PROGRAM ON LOW BACK PAIN IN PREGNANCY.

ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม ความหวังและความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของครอบครัวที่มีบุตรออทิสติค THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT, HOPE AND LIFE SATISFACTION OF FAMILIES WITH AN AUTISTIC CHILD. ผลการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวและความมั่นใจของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย EFFCTS OF FAMILY CENTERED – CARE ON FAMILY’S AND PATIENT’S SATISFACTION AND FAMILY’S CONFIDENCE IN ACCIDENTAL PATIENTS CARE. 66 หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้หยุดต่อเนื่องกระตุ้นขับเคลื่อนศก.

ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่จังหวัดน่าน ALCOHOL CONSUMPTION RELATED TO ESSENTIAL HYPERTENSION IN NAN PROVINCE. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายด้านสุขภาพกับระบบเศรษฐกิจไทย INTERACTION OF HEALTH EXPENDITURE AND THE THAI ECONOMY. ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชขนาดไมโครแพลงก์ตอนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา DIVERSITY AND ABUNDANCE OF MICROPHYTOPLANKTON IN BANGPAKONG RIVER MOUTH, CHACHOENGSAO PROVINCE. แบบจำลองการเร่งที่คลื่นกระแทกในเวลาจำกัด MODELING OF FINITE TIME SHOCK ACCELERATION. แบบจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการวางแผนร่วมกัน SIMULATION MODEL FOR DETERMINING THE VALUE OF SYNCHRONIZED PLANNING.

ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและคุณภาพของผู้บริหารในประเทศไทย THE RELATION BETWEEN IPO CHARACTERISTICS AND QUALITY OF MANAGERS IN THAILAND. การออกแบบ และ พัฒนาระบบจำลองระดับความเข้มข้นของยาในเลือดโดยอาศัยแบบจำลองทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแบบแผนการให้ยา A DESIGN AND DEVELOPMENT OF DRUG CONCENTRATION SIMULATING SYSTEM BASED ON PHARMACOKINETIC MODELS FOR SUPPORT DECISION MAKING TO CHANGE DOSAGE REGIMEN. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนและจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย PEOPLE PARTICIPATION IN PLANNING AND BUDGETING PROCESS OF LOCAL AUTHORITIES IN THAILAND. การจัดการสินค้าคงคลังในโครงข่ายการกระจายสินค้าด้วยการประยุกต์ใช้ดีอาร์พี MANAGING INVENTORY IN A DISTRIBUTION NETWORK APPLYING THE DISTRIBUTION PLANNING .

การบริหารข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมสวัสดิการสุขภาพของรัฐบาลกับวิธีการทางอุตสาหกรรม COMPARATIVE INFORMATION MANAGEMENT BETWEEN PUBLIC HEALTHCARE PROGRAMS AND INDUSTRIAL PRACTICES. การประเมินระดับการให้บริการของสายเรือด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ AN EVALUATION OF CARRIER SERVICE BY USING QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT TECHNIQUE. การประเมินเชิงประสบการณ์ของ อัลกอริทึมแอ็ฟไฟน์โปรเจคชันสำหรัการกำจัดเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟัง EMPIRICAL EVALUATION OF AFFINE PROJECTION ALGORITHM FOR ACOUSTIC FEEDBACK CANCELLATION IN HEARING AIDS. การประยุกต์การบริหารความเสี่ยงในการก่อตั้งโรงงานผลิตรองเท้า AN APPLICATION OF RISK MANAGEMENT FOR ESTABLISHING A SHOE FACTORY.

ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการบริหารกาย – จิตแบบชี่กงต่อความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด THE EFFECT OF SYMPTOM MANAGEMENT PROGRAM COMBINED WITH QIGONG ON FATIGUE IN BREAST CANCER PATIENTS RECEIVING CHEMOTHERAPY. แบบแผนการจัดการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE INFORMATION MANAGEMENT PATTERN OF INVESTORS IN THE STOCK EXCHANGE MARKET OF THAILAND. การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลระบบเชื้อเพลิงคู่ THE STUDY OF USING BIOGAS IN A DUAL-FUEL DIESEL ENGINE. การประเมินความสามารถในการให้บริการขนส่งทางรถบรรทุกของผู้รับจัดการขนส่งไทยและต่างชาติ THE ASSESSMENT OF LAND TRANSPORT SERVICE PERFORMANCE OF THAI AND FOREIGN FREIGHT FORWARDERS.